บริการขึ้นทะเบียนแบรนด์สินค้า

ขึ้นทะเบียนแบรนด์สินค้า ภายใต้กฏหมาย        

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์, การผลิต และการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งภายใน และต่างประเทศอาทิเช่น จดแจ้งขึ้นทะเบียน อ.ย. ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (Food and Drug Administration Ministry of Public Health), ใบรับรองการผลิต,ใบรับรองการตรวจค่า SPF, ใบรับรองเพื่อการส่งออก และเครื่องหมายการค้า (Certificate of free sale)        

เอกสารขึ้นทะเบียน อย. บุคคลธรรมดา จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ ผลิต/ นำเข้า/ เก็บพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
- อื่นๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้) 

เอกสารขึ้นทะเบียน อย. จดแจ้งด้วยนิติบุคคล จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล & หนังสือรับรองนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
- อื่นๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)   

ขั้นตอนการขอจดแจ้ง เลขทะเบียน อย.             
- จัดเตรียมสถานที่ผลิตให้ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP: Good Manufacturing Practice)
- จัดเตรียมเอกสารโดยติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตทุกแห่ง  
- ยื่นเอกสารขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิต พร้อมนัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสถานที่         
- ยื่นขอเอกสารอนุญาตขอรับเลขสารบบ “13 หลัก” (เลข อย.) ตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลาก             
 
สถานที่ยื่นคำขอจดแจ้ง ขึ้นทะเบียน อย.           
ในกรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (0ne stop service center )สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา            
กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดนั้นๆ             
เลขทะเบียน อย. ใช้งานได้นานเท่าไร มีอายุกี่ปี
เลขทะเบียนจดแจ้ง อย. อาหารเสริม สามารถใช้เลข อย. นั้นๆ ได้ตลอดชีพ จนกว่าจะมีการขอยกเลิกหรือถูกสั่งให้ยกเลิกจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา             
เลขทะเบียนจดแจ้ง อน. เครื่องสำอาง มีอายุ 3 ปี และ จะต้องต่ออายุทุกๆ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน อย.        สืบค้น ตรวจสอบ เลขที่จดแจ้ง :  คลิกลิ้งค์

Powered by MakeWebEasy.com